Uslovi korišćenja sajta

Interaktivna usluga koju pruža Agencija za računarsko programiranje BiGpopust sa sedištem u Ul. Milovana Glisica 26, 14210 Ub (dalje u tekstu: BiGpopust) putem internet stranice www.bigputovanja.com koja je u njenom vlasništvu sastoji se od upravljanja sadržajem, sprovođenja finansijskih transakcija, organizacije i posredovanja pri prodaji proizvoda, kao i pružanju usluga putem interneta.

Korišćenjem internet stranica www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovde navedenim Uslovima korišćenja / Uslovima prodaje / Izjavom o poverljivosti podataka.

Ukoliko se sa istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo Vas da ne koristite ove internet stranice.
 

Uslovi korišćenja odnose se na korišćenje internet stranica www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com od strane korisnika. Svakim daljim korišćenjem ovih Internet stranica nakon upoznavanja sa Uslovima korišćenja, smatra se da su korisnici saglasni sa ovde navedenim uslovima i pravilima i da pristaju na korišćenje Internet stranica u skladu sa tim uslovima.

Korisnik je odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki koje se pojavljuju i kreiraju pri korišćenju usluga koje pruža Agencija za računarsko programiranje BiGpopust na svojim internet stranicama  www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com . Takođe, krajnji korisnik je upoznat i saglasan sa činjenicom da pri korišćenju internet mreže ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju iste, a sa tim i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su van mogućnosti kontrole od strane BiGpopusta, pa iz tog razloga BiGpopust ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili neki drugi događaj do kog može doći za vreme pružanja usluga od strane BiGpopusta.
 
Korisnik je saglasan sa tim da pristup internet stranicama www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga kako rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran BiGpopust. Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način kako neposredno tako i posredno koristi ili je koristila usluge BiGpopusta.


BiGpopust zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vreme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje internet stranice. Isto tako, BiGppopust može prestati sa slanjem informacija ili dela informacija, može promeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka, može promeniti brzine prenosa podataka, kao i bilo koje druge karakteristike.

BiGpopust zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, da ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja internet stranica i / ili Izjavu o poverljivosti podataka.

Predmetne izmene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Uslovima korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.

U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja i / ili Izjave o poverljivosti podataka, a korisnik nastavi da koristi naše internet stranice, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka u izmenjenom obliku. Svaka eventualna izmena ili brisanje uslova korišćenja važeća je za treća lica odmah po objavi na internet stranicama www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com . Svako korišćenje, osim upoznavanja sa izmenama uslova, predmetnih internet stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promene podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena.

Obaveza i dužnost korisnika je da koristi internet stranice www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com isključivo u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući celokupan hardver i softver koji poseduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranica www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com, isto tako samostalno snosi i sve troškove vezane za to. BiGpopust isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posledica korišćenja internet stranica www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com


Korišćenjem internet stranica www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com od strane korisnika, smatra se da je korisnik saglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internet stranica www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com mora biti u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Korisnici ne smeju putem ovih internet stranica objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se krše prava drugih, na primer, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd..., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. BiGppopust zadržava diskreciono pravo da samo oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.

Korisnik ne sme bez prethodnog pismenog odobrenja BiGpopusta objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim na bilo koji način sadržaj oglasa, reklame ili ponude bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni versku, političku i nekomercijalnu promociju, a posebno ne sme vrbovati druge korisnike internet stranica www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija BiGpopusta.

BiGpopust  zadržava diskreciono pravo da samostalno oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.

Svi materijali koji se nalaze na internet stranicama www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com su vlasništvo BiGpopusta, pa su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava i nosioca prava na pečat i / ili dizajn, kao i u skladu sa drugim potrebnim odobrenjima. BiGpopust je takođe nosilac autorskih prava na celokupnom idejnom sadržaju internet stranica www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com neophodnom za ispravno i nesmetano funkcionisanje projekta.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način menjanje ovih internet stranica bez pismenog odobrenja BiGpopusta. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posledicu povredu autorskih prava, prava pečata, ili nekog drugog prava pa stoga može da proizvede neželjene efekte kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a posebno može dovesti do krivičnog gonjenja.

Korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji ili na bilo koji drugi način iskorišćavati bilo koji sadržaj sa internet stranica www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com, u celosti ili delimično. Takođe nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala.

Korisnik može sa internet stranica www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com preuzimati, popunjavati i čuvati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i lične upotrebe.
 

Korisnik se izričito obavezuje da neće na internet stranicama www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com   postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, pečatu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava, pa je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obaveze. Do saznanja da li je neki od materijala na internet stranicama www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno, pa stoga BiGpopust nije u obavezi da takve informacije iznosi ili objavljuje.

Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kog sadržaja na bilo koji deo internet stranica www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com  korisnik garantuje da je nosilac prava na tim materijalima dao BiGpopust pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo / licencu na korištenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i ličnu upotrebu.

Korisnik je saglasan da je korišćenje internet stranica www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. BiGpopust, kao ni jedna treća osoba povezana sa njom, ne garantuju ni na koji način da upotreba ovih internet stranica neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako BiGpopust nije odgovoran za posledice koje mogu nastati upotrebom ovih internet stranica, kao ni za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe date preko ovih internet stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće povrede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računarskim  virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je saglasan da BiGpopust nije odgovoran za neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana i da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

BiGppopust ni u kom slučaju nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja internet stranica www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com delimično ili u celosti.

BiGpopust nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašćeni korisnik može postaviti na internet stranicama www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com. Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu sa uslovima korišćenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

BiGpopust može u svakom trenutku da vrši kontrolu sadržaja na internet stranicama www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com posebno interaktivnog dela, a sa ciljem da osigura poštovanje kako ovih uslova korišćenja tako i poštovanje pozitivnih propisa Republike Srbije. Shodno tome BiGpopust zadržava pravo uklanjanja bilo kog materijala za koji prema vlastitoj diskrecionoj oceni utvrdi da nije u skladu sa ovde postavljenim uslovima, kao i ukinuti lozinke ili korisničke naloge korisnika.

Korisnik je saglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status poverljivih informacija pa stoga BiGpopust može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Pošto BiGpopust obavezno ne kontroliše ili autorizuje sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internet stranicama www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com  

BiGpopust nije odgovoran kako za radnje koje korisnik preduzima u bilo kom delu internet stranica www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com, tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao da postavi na istoj.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet stranicama www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com smatra se da korisnik daje BiGpopustu pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namenu.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom BiGpopust, njene ogranke, odgovorne osobe u društvu, zaposlene i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli da nastanu korišćenjem internet stranica www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com od strane korisnika.
BiGpopust može u svako doba da raskine poslovni odnos sa bilo kojim svojim korisnikom i ukinuti mu lozinke ili korisničke naloge. U tom slučaju ne prestaju da važe uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika. BiGpopust ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog sadržaja na internet stranicama www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com  postavljenog od strane korisnika, trećih lica ili neovlašćenih korisnika.

BiGpopust nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobijene na internet stranicama www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com

BiGpopust se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, na koje bi se moglo pristupiti sa internet stranica www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com

U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti BiGpopusta.

U slučaju da je neka od stavki ovih uslova korišćenja ništavna, takva ništavnost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uslova, pa će preostali delovi ovih Uslova ostati na snazi, a ništavna odredba će se zameniti valjanom odredbom koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova korišćenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.

 

Zaštita privatnosti korisnika

U ime agencije BiGpopust obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni agencije BiGpopust odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

 

Zabranjeno je korišćenje internet stranica www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com osobama mlađim od 14. godina.

Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu vezano za korišćenje internet stranica www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu.

Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga na internet stranicama www.bigputovanja.com i www.bigpopust.com smatra se da je korisnik ove Uslove korišćenja u celosti pročitao.

Registracijom na internet stranici www.bigputovanja.com korisnik je saglasan da je regisitrovan i na internet stranici www.bigpopust.com