Izjava poverljivosti

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008 i 104/2009 - dr. zakon), direktor Agencije za računarsko programiranje BiGpopust dana 20.08.2017. godine donosi sledeći:

 

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA LIČNOSTI

Član 1.

Agencija za računarsko programiranje BiGpopust vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti u potpuni, zasnovani na verodostojnom izvoru odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 2.

Pre prikupljanja podataka, Agencija za računarsko programiranje BiGpopust, obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

  1. Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka Agencija za računarsko programiranje BiGpopust, Milovana Glišića 26, 14210 Ub.
  2. Da je svrha prikupljanja i obrada podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja BiGputovanja internet servisa, omogućavanje kupovine iz aktuelne ponude prikazane na internet servisu i obaveštavanje o ponudi putem e-mail poruka, u skladu sa zakonom.
  3. Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica koja kupovinom ponuđenih kupona ostvaruju popust na kupljene robu i/ili usluge iz ponude, a u skladu sa dobrim poslovinom običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
  4. Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Agenciji za računarsko programiranje BiGpopust, koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
  5. Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da putem BiGputovanja internet servisa ostvari popust pri kupivini robe ili usluga iz prikazane ponude, ne mora ostaviti bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača.
  6. Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak članstva, prestanak primanja e-mail obaveštenja, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
  7. Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Član 3.

Podaci koji se prikupljaju o gore naznačene svrhe su: ime, prezime i e-mail adresa.

Lica mogu da uvrste adresu i broj mobilnog telefona u koliko žele.

Član 4.

BiGputovanja internet servisu je moguće pristupiti i putem Facebook.com servisa, kojim putem BiGputovanja, prikuplja iste podatke navedene u prethodnom članu.

Član 5.

Način ostvarivanja članstva u BiGputovanja internet servisu je uređen Korisničkim uslovima.

Član 6.

BiGputovanja ne obrađuje podatke o ličnosti osim u svrhu slanja izvoda iz aktuelne ponude na e-mail adrese svojih članova.

BiGputovanja prikupljene podatke čuva kao poslovnu tajnu.

Član 7.

Sva opšta akta BiGputovanja moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom.

Ukoliko neki opšti akt BiGputovanja nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

Član 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na BiGputovanja internet servisu.

 

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI  

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.